Via deze website stellen wij informatie beschikbaar over de diensten die Trenel aanbiedt. Wij besteden er de uiterste zorg aan om u als bezoeker voortdurend te voorzien van actuele, juiste en volledige informatie.

Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Trenel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het bezoeken van deze site of voor schade door een wijziging, onjuistheid of onvolledigheid in de verstrekte informatie, alsmede technische storingen. Ook geeft Trenel geen enkele garantie met betrekking tot de inhoud van websites van derden die via hyperlinks of andere verwijzingen via deze website en subdomeinen beschikbaar zijn en aanvaardt met betrekking tot die websites geen enkele aansprakelijkheid.

Het auteursrecht op de inhoud, het beeld, de vormgeving en de programmatuur van deze site berust bij Trenel.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Privacy

Verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Trenel naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt. U zal Trenel, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van deze webpagina en zijn subdomeinen, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

De Wet bescherming persoonsgegevens

Deze wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van Trenel. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Trenel verzamelt uitsluitend persoonsgegevens indien u daar zelf voor gekozen heeft door ons een e-mailbericht te zenden, of een formulier – zoals bijvoorbeeld wordt gebruikt in de sollicitatieprocedure – in te vullen.

Trenel gebruikt deze persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden.

  • Het verstrekken van informatie over Trenel, haar producten of diensten.
  • Het verlenen en verbeteren van onze producten en diensten.
  • Het opnemen van uw gegevens voor de sollicitatieprocedure.

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Het verstrekken van persoonsgegevens is nooit verplicht. Trenel verkoopt of verhuurt uw persoonsgegevens aan niemand.
Voor sollicitanten geldt: de persoonsgegevens die je verstrekt zullen alleen gebruikt worden voor die doeleinden waarvoor je deze hebt verstrekt, namelijk het solliciteren bij Trenel en/of het ontvangen van passende vacatures.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens Trenel over u heeft vastgelegd en waarvoor Trenel deze gegevens gebruikt, dan kunt u informatie hierover per email opvragen. Via deze weg kunt u ons ook verzoeken uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.